18/10/2021

Cập nhật gần nhất05:00:00 PM GMT

QUẢNG ĐÔNG: SINH VIÊN > Bảng điểm
Bảng điểm
Bảng điểm HKI năm học 2012-2013 TCCN khóa 7
                  Lớp 12- MN01: Tải tại đây
                  Lớp 12- MN02: Tải tại đây
                  Lớp 12- MN03: Tải tại đây
                  Lớp T7-XD: Tải tại đây
                  Lớp E7-KT: Tải tại đây
Bảng điểm HKII năm học 2012-2013 TCCN khóa 7
             
Lớp 12- MN01: Tải tại đây
                 Lớp 12- MN02: Tải tại đây
                 Lớp 12- MN03: Tải tại đây
                 
 

Hiển thị tin tức